Інтелігент –
              це людина, яка здатна написати це  слово.

Термінологічний словник

А  Б  В  Г  Д  К  Н  О  П  Р  С  Ш 
 

Адвокат -  (лат. advocatus - від advoco - запрошую) - особа, професією якого є надання кваліфікованої юридичної допомоги фізичним особам (громадянам, особам без громадянства) та юридичним особам (організаціям), у тому числі захист їх інтересів і прав у суді.

Аудит -  перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Бюджетний дефіцит -  перевищення видатків над доходами бюджету.

Вексель -  цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Дотації -  кошти, які виділяються з бюджету на безповоротній основі.

Кредитування -  надання коштів на принципах поворотності, платності, строковості і забезпеченості.

Нотаріус  -  (лат. notarius - писар, секретар) - особа, спеціально уповноважена на вчинення нотаріальних дій, серед яких засвідчення вірності копій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах, засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, а також деякі інші дії, норми яких відрізняються один від одного в різних країнах.

Оренда (лізінг) -  передача майна у користування за певну плату і на певний строк.

Пеня -  міра матеріального впливу на винних у несвоєчасному виконанні грошових зобов'язань, нараховується за кожен день прострочення платежу.

Субвенції -  надання коштів з бюджетів на фінансування конкретних заходів, у випадку нецільового використання кошти підлягають поверненню.

Штраф -  міра матеріального впливу на винних у порушенні законодавства, угод або діючих правил, накладаються, звичайно, в певній грошовій сумі.